REGULAMIN DOKONYWANIA DAROWIZN NA RZECZ FUNDACJI BLESS

 1. Strona internetowa https://www.bless.org.pl prowadzona jest przez Fundację Bless (zwaną dalej „Fundacją”), z siedzibą w Gliwicach, przy ul. Dworcowej 56, 44-100, o numerze NIP 6312685086, numerze KRS 0000779921.
 2. Fundacja Bless może przyjmować darowizny od osób fizycznych oraz osób prawnych.
 3. Wszelkie wpłaty darowizn są dobrowolne i stanowią darowiznę w rozumieniu przepisów kodeksu cywilnego.
 4. Dokonane darowizny nie podlegają zwrotowi.
 5. Darowizn mogą dokonywać jedynie osoby mające pełną zdolność do czynności prawnych.
 6. Wpłat darowizn w postaci środków pieniężnych można dokonać w następujący sposób:
  a) przelewem on-line za pośrednictwem zewnętrznego systemu płatności DotPay, obsługiwanego przez firmę DotPay sp. z o.o z siedzibą w Krakowie, przy ul. Wielicka 72, 30-552, o numerze NIP 6342661860, numerze REGON 240770255,
  b) przelewem bankowym dokonanym na rachunek bankowy Fundacji o numerze: 82 1050 1230 1000 0090 3183 1861 Bank ING.
 7. W przypadku dokonania darowizny poprzez przelew bankowy w tytule przelewu należy wpisać „Darowizna na cele statutowe Fundacji Bless”.
 8. Fundacja nie ponosi odpowiedzialności za przerwy w dostępie do serwisu DotPay.
 9. Administratorem danych osobowych darczyńców jest Fundacja BLESS z siedzibą w Gliwicach (44-100), przy ul. Dworcowej 56. Z administratorem można skontaktować się przez e-mail lub listownie.
 10. Administrator przetwarza następujące dane osobowe: imię, nazwisko, numer rachunku bankowego. Pozostałe dane osobowe (adres, e-mail, telefon) administrator przetwarza, o ile darczyńcy wyrazili na to dobrowolną zgodę (podanie tych danych jest dobrowolne).
 11. Dane osobowe darczyńców będą przetwarzane w związku z wpłaceniem na rachunek Fundacji Bless darowizny finansowej w celach: podatkowych, księgowych oraz w celu sporządzenia i wysyłania podziękowań dla ofiarodawców fundacji wraz z informacjami o bieżącej działalności Fundacji.
 12. Dane osobowe darczyńcy będą przetwarzane przez okres prowadzenia dokumentacji księgowej i podatkowej wynikający z przepisów prawa, a przypadku danych na podstawie zgody – do momentu jej odwołania.
 13. Dane osobowe darczyńcy będziemy przekazywać biurowi rachunkowemu.
 14. Darczyńca ma prawo żądać dostępu do swoich danych osobowych, ich sprostowania, usunięcia, ograniczenia przetwarzania oraz do przenoszenia danych. W każdej chwili darczyńca może wycofać zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych pisząc na adres e-mail lub listownie na adres Fundacji.
 15. Dane osobowe darczyńcy nie podlegają zautomatyzowanemu podejmowaniu decyzji, w tym profilowaniu,
 16. Darczyńca ma prawo do wniesienia sprzeciwu w związku z przetwarzaniem danych.
 17. Darczyńcy przysługuje skarga do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych.
 18. Fundacja ma prawo do zmiany niniejszego regulaminu w dowolnym momencie.