STATUT FUNDACJI

ROZDZIAŁ I
POSTANOWIENIA OGÓLNE

§ 1

Fundacja BLESS zwana dalej „Fundacją”, ustanowiona przez Pana Grzegorza Wojewódkę, zwanego dalej „Fundatorem”, aktem notarialnym Rep. A nr 843/2019 z dnia 14 stycznia 2019 r. sporządzonym przez Notariusza Wojciecha Walaska z Kancelarii Notarialnej przy ul. Lelewela 5/2 w Gliwicach (44-10), działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 6 kwietnia 1984 r. o fundacjach (Dz. U. z 1991. r, Nr 46, poz. 203 t.j.), ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (t.j. Dz. U. z 2018 r., poz. 450 ze zm.) oraz niniejszego Statutu.

§ 2

Fundacja posiada osobowość prawną.

§ 3

Siedzibą Fundacji jest miasto Gliwice.

§ 4

Właściwym ministrem jest Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji.

§ 5

1. Terenem działania Fundacji jest obszar Rzeczypospolitej Polskiej.
2. Fundacja może również prowadzić działalność poza granicami Rzeczypospolitej Polskiej.

§ 6

1. Fundacja może tworzyć oddziały, zakłady, filie, a także przystępować do spółek i innych fundacji.
2. Postanowienia i decyzje co do ust. 1 należą do kompetencji Zarządu.

ROZDZIAŁ II
CELE I ZASADY DZIAŁANIA FUNDACJI

§ 7

 1. wszechstronne działania na rzecz rozwoju człowieka oraz podniesienia jego wartości osobistej i społecznej, a także jego dojrzałości życiowej, emocjonalnej i duchowej,
 2. wspieranie osób wykluczonych społecznie, w tym dzieci znajdujących się w pieczy zastępczej i domach dziecka oraz samotnych matek i wdów,
 3. działalność charytatywna,
 4. działalność na rzecz ewangelizacji, misji i ekumenizmu,
 5. pomoc organizacjom chrześcijańskim,
 6. działalność na rzecz pokoju, suwerenności, bezpieczeństwa narodu izraelskiego oraz krzewienie przyjaźni polsko-izraelskiej,
 7. działalność w zakresie promocji i organizacji wolontariatu,
 8. działalność w zakresie nauki, szkolnictwa wyższego, edukacji, oświaty i wychowania,
 9. działalność wspomagająca rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości,
 10. działalność wspomagająca rozwój techniki, wynalazczości i innowacyjności oraz rozpowszechnianie i wdrażanie nowych rozwiązań technicznych w praktyce gospodarczej,
 11. działalność na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3 ust. 3 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie w zakresie określonym w art. 4 ust. 1 pkt 1-32a tejże ustawy.

§ 8

1. Realizując cele określone w § 7 Fundacja prowadzi:
a)        nieodpłatną działalność statutową,
b)        odpłatną działalność pożytku publicznego w zakresie określonym w § 7 Statutu.
2. Fundacja może prowadzić działalność gospodarczą.
3. Zarząd zapewni rachunkowe wyodrębnienie form działalności nieodpłatnej i odpłatnej pożytku publicznego w stopniu umożliwiającym określenie przychodów, kosztów i wyników z zastrzeżeniem przepisów o rachunkowości.

§ 9

Cele określone w § 7 Fundacja realizuje poprzez:
1. organizowanie szkoleń, konferencji, warsztatów, wykładów, prelekcji, seminariów, konkursów oraz pokazów mających na celu promocję i rozpowszechnianie wartości i idei zbieżnych z celami Fundacji,
2. prowadzenie ośrodków szkoleniowych,
3. mentoring, coaching,
4. doradztwo prawne,
5. organizowanie obozów i wycieczek
6. organizowanie staży, praktyk i wyjazdów studyjnych dla osób zaangażowanych w działalność́ w zakresie objętym celami fundacji
7. działalność́ wydawniczą
8. tworzenie i rozpowszechnianie treści multimedialnych,
9. działalność́ kulturalną i artystyczną,
10. promocja kultury propagującej wartości chrześcijańskie
11. propagowanie wartości moralnych i etycznych wynikających z nauk Pisma Świętego,
12. rozwijanie zaplecza technologicznego i sprzętowego oraz opracowywanie innowacyjnych rozwiązań, procedur, aplikacji i systemów służących do realizacji celów Fundacji,
13. wydawanie certyfikatów zgodności z procedurami i standardami i celami Fundacji,
14. przekazywanie wsparcia rzeczowego i finansowego dla osób potrzebujących,
15. udzielanie pomocy finansowej dla organizacji i przedsięwzięć o celach tożsamych lub zbliżonych do celów Fundacji.
16. współpracę̨ z władzami samorządowymi i instytucjami rządowymi w zakresie realizacji celów fundacji
17. współpracę̨ z innymi organizacjami pozarządowymi zaangażowanymi w realizację działań́ zbieżnych z celami fundacji,
18. uczestnictwo w projektach krajowych i międzynarodowych, w tym finansowanych z funduszy strukturalnych i innych zewnętrznych źródeł finansowania w zakresach tematycznych związanych z działalnością Fundacji.

§ 10

1. Swoją działalność Fundacja może prowadzić nieodpłatnie jak również jako odpłatną działalność pożytku publicznego.
2. Dla osiągnięcia swoich celów Fundacja może wspierać lub współpracować z innymi osobami prawnymi, prowadzącymi działalność zbieżną z celami statutowymi Fundacji.

ROZDZIAŁ III
MAJĄTEK I DOCHODY FUNDACJI

§ 11

Majątek Fundacji stanowi Fundusz Założycielski w kwocie pieniężnej 5.000,00 zł (pięć tysięcy złotych) wymieniony w Akcie Notarialnym jej ustanowienia, który w całości pokrył Fundator.

§ 12

Fundacja odpowiada za zobowiązania całym swoim majątkiem.

§ 13

Na dochody Fundacji mogą się składać:
1. darowizny, spadki, zapisy (o ile ofiarodawcy nie postanowili inaczej),
2. dochody ze zbiórek i imprez publicznych,
3. dochody z majątku ruchomego oraz nieruchomości,
4. dochody z odpłatnej działalności pożytku publicznego,
5. odsetki od lokat bankowych,
6. dotacje, granty i dofinansowania,
7. odpisy od podatku przekazywane w trybie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, w przypadku uzyskania przez Fundację statusu organizacji pożytku publicznego,
8. dochody z działalności gospodarczej – jeśli będzie prowadzona.

ROZDZIAŁ IV
ORGANY FUNDACJI

§ 14

Organami Fundacji są:
a) Zarząd

ZARZĄD

§ 15

1. Zarząd składa się z 1 – 3 osób powoływanych na 3 letnią kadencję.
2. Zarząd jest każdorazowo powoływany przez Fundatora. Fundator ma także prawo przedłużyć kadencję Zarządu.
3. Fundator ma wyłączne prawo odwołania Zarządu lub poszczególnych jego członków. Oświadczenie Fundatora o odwołaniu Zarządu lub jego poszczególnych członków nie musi zawierać uzasadnienia.
4. Członkostwo w Zarządzie ustaje w momencie odwołania, rezygnacji lub śmierci członka Zarządu.
5. Pracami Zarządu kieruje Prezes Zarządu.

§ 16

1. Zarząd kieruje działalnością Fundacji, prowadzi jej sprawy i reprezentuje ją na zewnątrz.
2. Zarząd odpowiada za realizację celów statutowych oraz wyniki finansowe Fundacji.
3. Oświadczenia woli w imieniu Fundacji, w przypadku Zarządu jednoosobowego, składa jeden Członek Zarządu, a w przypadku Zarządu wieloosobowego – każdy z Członków Zarządu działający samodzielnie.
4. Uchwały Zarządu zapadają zwykłą większością głosów, lecz dla ważności uchwał wymagana jest obecność co najmniej połowy jego członków, w tym Prezesa Zarządu.
5. W razie równości głosów decyduje głos Prezesa Zarządu.
6. Posiedzenia Zarządu odbywają się w zależności od potrzeb.
7. Członkowie Zarządu mogą pozostawać z Fundacją w stosunku pracy.
8. Członkowie Zarządu mogą pobierać wynagrodzenie za wykonywanie swoich obowiązków.
9. Członkowie Zarządu nie mogą być osobami skazanymi prawomocnym wyrokiem za przestępstwo umyślne ścigane z oskarżenia publicznego lub przestępstwo skarbowe.


ROZDZIAŁ V
ZMIANA STATUTU

§ 17

1. Zmiana niniejszego Statutu może dotyczyć także zmiany celów Fundacji.
2. Zmiana niniejszego Statutu należy do wyłącznej kompetencji Fundatora.ROZDZIAŁ VI
POSTANOWIENIA KOŃCOWE

§ 18

1. Zabrania się:
a) udzielenia pożyczek lub zabezpieczania majątkiem Fundacji jej członków, członków organów lub pracowników oraz osób, z którymi wyżej wymienione podmioty pozostają w związku małżeńskim, we wspólnym pożyciu albo w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej (dalej: „osoby bliskie”),
b) przekazywania majątku Fundacji na rzecz jej członków, członków organów, pracowników lub ich osób bliskich na zasadach innych niż w stosunku do osób trzecich.
2. Czas trwania Fundacji jest nieograniczony.§ 19

Fundacja realizuje obowiązku sprawozdawcze zgodnie z obowiązującymi przepisami.


§ 20

Statut wchodzi w życie z dniem zarejestrowania Fundacji przez Krajowy Rejestr Sądowy.