POLITYKA PRYWATNOŚCI FUNDACJI BLESS

 1. [Administrator]
  Administratorem Państwa danych osobowych jest Fundacja BLESS z siedzibą w Gliwicach przy ul. Dworcowej 56 (KRS:0000779921). Kontakt z Administratorem jest możliwy także pod adresem e-mail: biuro@bless.org.pl
 2. [Zasady dotyczące przetwarzania danych osobowych, pliki cookies]
  Przetwarzamy dane osobowe tylko w takim zakresie, w jakim jest to niezbędne do prowadzenia naszego serwisu i wykorzystujemy je tylko i wyłącznie w tym celu. Strona internetowa Fundacji BLESS automatycznie zbiera niektóre dane użytkowników, w tym: adres IP, typ przeglądarki, typ systemu operacyjnego oraz nazwa domeny, z której użytkownik wchodzi na naszą stronę. Dane te są zbierane w celu zapewnienia najwyższego poziomu bezpieczeństwa serwisu, a tym samym osób z niego korzystających. Dane te są też wykorzystywane do wygenerowania statystyk odwiedzin strony Fundacji przy pomocy Google Analytics.
  Gromadzone dane nie są przypisywane do konkretnych osób przeglądających nasz serwis. Nie przekazujemy gromadzonych danych innym podmiotom – dostęp do nich mają jedynie pracownicy odpowiedzialni za techniczne funkcjonowanie serwisów (hosting www, dostawca usługi poczty elektronicznej) – w przypadku kontaktu drogą elektroniczną.Zapewniamy pełną anonimowość podczas korzystania z serwisu.
  Serwis bless.org.pl nie zbiera informacji zawartych w plikach cookies.
 3. [Newsletter, informacje organizacyjne, zaproszenia i darczyńcy]
  a) Odbiorcami newsletteru są osoby, które na stronie www lub na podstronach Fundacji wyrażą zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych w celu otrzymywania usługi „Newsletter”. Dane kontaktowe podane przez odbiorców newslettera są przetwarzane tylko do celu przesyłania newslettera. Odbiorca newslettera ma prawo żądać dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, prostowania lub sprzeciwiania się ich dalszemu przetwarzaniu.
  b) Fundacja przetwarza dane osób, które na stronie www lub w sposób pisemny wyraziły zgodę na przetwarzanie swoich danych osobowych takich jak: imię, nazwisko, numer telefonu, adres e-mail, w celu otrzymywania zaproszeń oraz informacji organizacyjnych związanych z organizowanymi przez Fundację projektami i wydarzeniami. Podanie tych danych jest dobrowolne. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, prostowania lub sprzeciwiania się ich dalszemu przetwarzaniu. Gwarantujemy możliwość usunięcia swoich danych z bazy kontaktów.
  c) Fundacja BLESS przetwarza dane swoich darczyńców. Danymi podlegającymi przetwarzaniu są, w przypadku darowizny przekazanej na rachunek bankowy, imię, nazwisko, adres zamieszkania oraz wysokość wpłaconej kwoty (w celach podatkowych), a także adres e-mail oraz numer telefonu jeśli zostaną podane przy transakcji.
  Na podane adresy darczyńców Fundacja BLESS wysyła podziękowania za wsparcie, zaproszenia na wydarzenia organizowane przez Fundację. Osoby, których dane są przetwarzane mają prawo żądać dostępu do swoich danych, do ich poprawiania, prostowania lub sprzeciwiania się ich dalszemu przetwarzaniu.
  Jeśli nie chcesz otrzymywać od nas newsletterów, zaproszeń, informacji organizacyjnych lub innego rodzaju wiadomości prosimy o kliknięcie linku rezygnacji w treści maila lub wysłanie e-maila na adres: biuro@bless.org.pl z oświadczeniem o treści „Proszę usunąć mnie z listy odbiorców newsletterów / zaproszeń / informacji organizacyjnych / darczyńców”.
 4. [Podstawa prawna przetwarzania danych osobowych] 
  Przekazane nam dane osobowe mogą być przetwarzane na podstawie:
  a) udzielonej zgody
  b) w wykonaniu umowy
  c) obowiązku prawnego ciążącego na administratorze danych osobowych
  d) niezbędność do osiągnięcia celów wynikających z prawnie uzasadnionych interesów realizowanych przez administratora, np. ochrona własności.
 5. [Przekazanie danych poza Europejski Obszar Gospodarczy ]
  Państwa dane nie zostaną przekazane do państwa trzeciego, ani do organizacji międzynarodowej.
  Natomiast w przypadku kontaktowania się z nami za pomocą formularza dostępnego na stronie www.bless.org.pl, Państwa dane mogą zostać przekazane poza Europejski Obszar Gospodarczy do firmy Wix oraz Google, w zgodzie z przepisami zatwierdzonymi przez Komisję Europejską.
 6. [Okres przechowywania danych]
  Państwa dane osobowe będą przetwarzane do chwili cofnięcia zgody na przetwarzanie w tych przypadkach, w których podstawą przetwarzania jest zgoda. Dane osobowe gromadzone w związku z wykonaniem umowy będą usunięte po upływie czasu przewidzianego przepisami prawa.
 7. [Uprawnienia]
  W związku z przetwarzaniem danych osobowych, mają Państwo prawo do:
  a) cofnięcia w dowolnym momencie zgody na przetwarzanie danych osobowych – w tym celu należy przesłać wiadomość na adres e-mail: biuro@bless.org.pl na adres siedziby Fundacji BLESS z dopiskiem „Administrator Danych Osobowych”,
  b) żądania od Administratora dostępu do dotyczących Państwa danych osobowych,
  c) żądania sprostowania danych, w razie stwierdzenia, że są niekompletne lub błędne,
  d) żądania usunięcia danych: gdy dane nie są już niezbędne do celów, dla których zostały zebrane; gdy cofnięto zgodę na przetwarzanie danych; gdy zgłoszono sprzeciw wobec przetwarzania danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem; dane powinny być usunięte w celu wywiązania się z obowiązku wynikającego z przepisu prawa lub dane zostały zebrane w związku ze świadczeniem usług drogą elektroniczną oferowanych dziecku,
  e) żądania ograniczenia przetwarzania danych osobowych: gdy dane są nieprawidłowe – na okres pozwalający sprawdzić prawidłowość tych danych; gdy dane są przetwarzane niezgodnie z prawem, ale nie chcą Państwo, aby zostały usunięte; gdy dane nie są już potrzebne Administratorowi, ale mogą być potrzebne Państwu do obrony lub dochodzenia roszczeń; gdy wniesiono sprzeciw wobec przetwarzania danych – do czasu ustalenia, czy prawnie uzasadnione podstawy po stronie Administratora są nadrzędne wobec podstawy sprzeciwu;
  f) wniesienia sprzeciwu wobec przetwarzania: gdy przetwarzanie Państwa danych osobowych odbywa się na podstawie prawnie uzasadnionego interesu administratora lub w interesie publicznym, a sprzeciw jest uzasadniony przez szczególną sytuację, w której się Państwo znaleźli; gdy Państwa dane osobowe przetwarzane są na potrzeby marketingu bezpośredniego, w tym są profilowane dla tego celu,
  g) przenoszenia danych – jeśli ich przetwarzanie odbywa się na podstawie zgody lub umowy i w sposób automatyczny.
 8. [Organ nadzorczy]
  Mają Państwo prawo wnieść skargę w związku z przetwarzaniem danych osobowych do organu nadzorczego, którym jest Prezes Urzędu Ochrony Danych Osobowych (adres: ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa).
 9. [Odmowa podania danych]
  Podanie przez Państwa swoich danych osobowych jest dobrowolne. Jednak w przypadku kontaktu drogą elektroniczną, Administrator wymaga podania adresu e-mail. Odmowa podania adresu e-mail będzie skutkować brakiem możliwości zrealizowania usługi. Odmowa zgody na korzystanie z cookies może spowodować pogorszenie funkcjonalności serwisu (brak zapamiętanych ustawień itp.)
 10. [Automatyczne podejmowanie decyzji]
  Państwa dane osobowe nie są przedmiotem zautomatyzowanego podejmowania decyzji ani profilowania.
 11. [Zmiana polityki prywatności]
  Fundacja BLESS zastrzega sobie prawo do zmiany polityki prywatności poprzez opublikowanie nowej treści na stronie internetowej. Nowa treść zostanie opatrzona stosowną datą opublikowania.